Provincial Treasury - Public Information: U | Western Cape Government

Provincial Treasury - Public Information: U

General information publications, listed alphabetically. These documents are also placed under the relevant life events and categories in Your Life and Topics.

UMphathiswa wezeMali uGqirha Ivan Meyer ubemele uRhulumente weNtshona Koloni kwiseshini yokutshintshwa kwegama lendlela i-Table Bay Boulevard ibizwe ngokuba yi-FW de Klerk Boulevard kwakunye nokuvuyisana nowayesakuba ngumongameli.

UMphicothi- zincwadi  Jikelele woMzantsi Afrika (AGSA), UMnu Kimi Makwethu, kwiveki ephelileyo unike imbeko uNonyebo wePhondo leNtshona Koloni kunye namanye amaSebe alishumi  apha eNtshona Koloni ngokufumana uphicotho zincwadi olungenachaphaaza  kunyaka mali ka 2013/14.