Tribute Messages | Western Cape Government
Rest in Peace Tata Madiba 1918 - 2013

Rus in Vrede

Tata Madiba

1918 - 2013

 

Tribute Messages

tribute messages

Photo © Shameer Karriem

A true icon that will surely be missed. Im so blessed to be part of a era knowing you. Rest in Peace Madiba.

hi,we all live in peace in this SOUTH AFRICA because of MADIBA may his soul rest in peace,and Nkandla is an issue today take those not understand to political school,and stop fighting.

Rest in Peace father of the nation. uyakuhlala usezintliziyweni zethu.

Lala ngoxolo Tata wethu, sohlala sikukhumbula. Ugqatso ulufezile. Siyabulela ngako konke osenzele kona.

thanx tamkhulu u made our lives possible, we are now educated because of opportunities that you opened for us, as the youth of south africa we will always practise what u preached looooooong leave tatu mandela looooooong leave in our minds

TO THE GREAT HUMBLE MAN WHO SPREAD HIS LOVE AMONGST EVERY RACE AND CREAD YOU HAVE ACHIEVED UR PURPOSE IN LIFE AS A CHILD OR THE MANDELA GENERATION I THANK YOUR THAT I CAN FINALY BE ABLE TO HAVE A CHANCE TO HAVE A BRIGHT FUTURE AND PAY IT FORWARD TO MYCOMMUNITY

Lala ngoxolo tatomkhulu, ugqatso ulufezile, usenze sanesidima nathi sizwe esimnyama, xa kunamhlanje sithetha kophele,amagunya, amalungelo nathi sinawo bekunga kungakho ahlumelo. LALA NGOXOLO MADIBA OMDE.

One of the best - a leader to remember - a ''Father to the Nation '' Thank's a million ''TATA'' a Role Model of ''Peace and Understanding''

Thina bantu bantetho isixhosa sinenkolo ethi Inkosi ayibekwa ntonje iyazalwa. Yilonto ke sibone ukuba kumele simbonge u Sombawo ngokusiboleka u Makhulu u Nosekeni, osizalele wena Dalibhunga ukuze kukhululeke isizwe sakowethu. Kakade dalibhunga akho Nkanga idubul'ingethi....... Iimpawu zobunkokheli bezibhaliwe kuwe ebusweni kwaye ubuziphethe nangomzimba. Kwekhu kazi sobuye simfumanephi na umntu onjena, Onomoya kathixo......Lena yintetho yamaGqobhoka emva kwelifu elimnyama... Nathi ke sitsho ngazwi linye ukuthi ''ulibambe lingatshoni Yem-yem........Inene ugqatso lona ulufezile kwaye Nokholo ulugcinile. Ahhhhhhhhhhh Dalibhunga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

You were a true Politician and a Leader of our life time.You played all these roles until the end of your life.now the turn is left with those in leadership and politics to take from where you left off.Rest in Peace Zondwa,Sophitsho.

Pages