News and Speeches for Western Cape Government | Western Cape Government

News and Speeches for Western Cape Government

News

Minister Madikizela in his State of the Province Address Debate Speech

22 February 2017

SPEECH BY BONGINKOSI MADIKIZELAWESTERN CAPE HUMAN SETTLEMENTS MINISTER STATE OF THE PROVINCE ADDRESS DEBATE SPEECH  21 FEBRUARY 2017 Read More

Health: State of the Province 2017

21 February 2017

Mama uSomlomo ohleniphekileyo Ohloniphekileyo Premier kwiphondo lentshona Koloni, Ahloniphekileyo  amalungu epalamente yase Ntshona Koloni kunye nabaphathsiwa, Iiindwendwe, indwalutho nezidwangube ezizozimasa lengqungquthela Members of the... Read More

Premier Helen Zille's State of the Province Address 2017

17 February 2017

On Friday, 17 February 2017 Premier Helen Zille will delivered her tenth State of the Province Address at the opening of the Western Cape Provincial Parliament. Read More