Join us for the First Thursday event on 7 March | Western Cape Government

Join us for the First Thursday event on 7 March

First Thursday March 2024

The Western Cape Government and the City of Cape Town are eager to meet with you in person to engage on any concerns, challenges, or suggestions you may have.

We encourage all residents to attend because your valuable input can contribute to the betterment of our communities.

Meetings are limited to 5 minutes, one-on-one:

 • First come, first served;
 • Register to get your queue number;
 • Look out for your number on the screen;
 • Wait for your number to be called and an usher to escort you;
 • Then meet with the person you wish to see; 
 • WCED School Admissions Enquiries Desk available.

No RSVP required - all welcome! Share far and wide. 

Date: Thursday, 7 March 2024

Time: 17:00 – 20:30

Venue: Concourse/Ground floor, 7 Wale Street Cape Town CBD

This invitation is for one-on-one meetings. Right of entry to this event is reserved, and disruptive groups will not be allowed, in the interests of other residents in attendance.


 Kumenywa bonke abahlali!

URhulumente weNtshona Koloni ekunye neSixeko saseKapa bayakulangazelela ukudibana nani ubuqu malunga nazo naziphi na izinto ezinixhalabisayo, imingeni, okanye iingcebiso ekunokuthi umntu abenazo!

Sikhuthaza bonke abahlali ukuba bazimase kuba igalelo lenu elixabisekileyo linganegalelo ekuphuculeni uluntu lwethu.

Ezi ntlanganiso zimiselwe imizuzu emi-5, ubuso ngobuso nomntu ngamnye:

 • Kuqalwa ngofike kuqala;
 • Bhalisa ukuze ufumane inombolo yokum' emgceni;
 • Jonga inombolo yakho kwiskrini;
 • Linda ide ibizwe inombolo yakho kwaye umphelezeli uza kukuphelezela;
 • Emva koko udibane nomntu onqwenela ukumbona; 
 • Iyafumaneka iDesika yeMibuzo ngoLwamkelo kwiSebe leMfundo leNtshona Koloni.

 Akukho sidingo sokuPhendula – wonk’ umntu wamkelekile ukuba azimase ngaphandle kwesimemo! Yabelana nabany' abakude ngokubanzi.

Umhla: ngoLwesine, 7 kweyoKwindla 2024

Ixesha: 17:00 – 20:30

Indawo: Concourse/Ground Floor, 7 Wale Street, Cape Town

Esi simemo seseentlanganiso zokudibana nomntu ngamnye. Ilungelo lokungena kulo msitho ligciniwe, kwaye amaqela aphazamisayo akayi kuvunyelwa, ngenxa yomdla wabanye abahlali abawuzimasileyo.


Neem kennis alle inwoners!

Die Wes-Kaapse Regering en die Stad Kaapstad is gretig om julle persoonlik te ontmoet en wil graag weet van enige bekommernisse, uitdagings of voorstelle wat julle mag hê.

Ons moedig alle inwoners aan om hierdie geleentheid by te woon want jou waardevolle insette kan bydra tot die verbetering van ons gemeenskappe.

 Vergaderings is beperk tot vyf minute, persoonlike vergaderings:

 • Eerste kom, eerste bedien;
 • Registreer om jou nommer in die tou te kry;
 • Kyk uit vir jou nommer op die skerm;
 • Wag vir jou nommer om uitgeroep te word en 'n bode om jou te begelei;
 • Ontmoet dan die persoon wat jy wil sien;
 • Navraetoonbank vir WKOD-skooltoelatings beskikbaar.

 Geen RSVP nodig nie – almal welkom! Deel wyd en syd.

Datum: Donderdag 7 Maart 2024

Tyd: 17:00 – 20:30

Plek: Deurloopvlak/Grondvloer, Waalstraat 7, Kaapstad-middestad

Hierdie uitnodiging is vir persoonlike vergaderings. Reg van toegang tot hierdie geleentheid word voorbehou en ontwrigtende groepe sal nie toegelaat word nie in die belang van ander inwoners wat dit bywoon.

The content on this page was last updated on 6 March 2024