We kick off First Thursday 2024! | Western Cape Government

We kick off First Thursday 2024!

February's First Thursday is on 1 February 2024. See you there! 

First Thursday

Calling all residents!

The Western Cape Government and the City of Cape Town are eager to meet you in person to engage on any concerns, challenges or suggestions you may have.

We encourage all residents to attend because your valuable inputs can contribute to the betterment of our communities.

 Meetings are limited to 5 minutes, one-on-one:

 •  first come, first served
 • register to get your queue number
 • look out for your number on the screen
 • then meet with the person you wish to see

 No RSVP required – all welcome. Share far and wide.

 Date: Thursday 1 February 2024

Time: 17:00 to 20:30

Venue: Concourse/Ground Floor, 7 Wale Street, Cape Town CBD


Simema bonke abahlali!

URhulumente weNtshona Koloni kunye neSixeko saseKapa bangxamele ukuhlangana nawe ubuso ngobuso ukuze kuxoxwe ngazo naziphi na iinkxalabo, imingeni, okanye iingcebiso onokuba nazo.

Sikhuthaza bonke abahlali ukuba bazimase kuba amagalelo enu abalulekileyo anganegalelo ekwenzeni ngcono uluntu lwethu.

Iintlanganiso ziqingqwe kwimizuzu emi5, ubuso ngobuso:

 •  kushiyiswana ngokufika
 • bhalisa ukuze ufumane inombolo yakho yokufola
 • jonga inombolo yakho kwiskrini
 • uze uhlangane nomntu onqwenela ukumbona

Akufuneki uthumele iRSVP – nonke namkelekile! Sisasaze kangangoko unako.

Umhla: ngoLwesine 1 kweyoMdumba 2024

Ixesha: Intsimbi ye17:00 ukuya kweye20:30

Indawo: Concourse/kuMgangatho oseZantsi, 7 kwiSitalato iWale, eKapa kwiCBD

Esi simemo seseentlanganiso zobuso ngobuso. Ilungelo lokungena kulo msitho ligciniwe, kwaye amaqela aphazamisayo awazukuvunyelwa, emdleni wabanye abahlali abazimasileyo.


Aandag, alle inwoners!

Die Wes-Kaapse Regering en die Stad Kaapstad is gretig om jou in persoon te ontmoet en enige bekommernisse, uitdagings of voorstelle wat jy mag hê te bespreek.

Ons moedig alle inwoners aan om dit by te woon, want jou waardevolle insette kan tot die verbetering van ons gemeenskappe bydra.

Ontmoetings van aangesig tot aangesig word beperk tot 5 minute:

 • Mense eerste in die ry kry voorkeur.
 • Registreer om jou rynommer te ontvang.
 • Let op wanneer jou nommer op die skerm verskyn.
 • Ontmoet dan die persoon wat jy graag mee wil praat.

Jy hoef nie te RSVP nie – en almal is welkom! Deel hierdie wyd en syd.

Datum: Donderdag, 1 Februarie 2024

Tyd: 17:00 tot 20:30

Plek: Arkade/Grondverdieping, Waalstraat 7, Kaapstad-sakekern

Die uitnodiging is vir een-tot-een-ontmoetings. Die reg tot toegang tot hierdie geleentheid word voorbehou en in die belang van ander mense wat dit bywoon, sal ontwrigtende groepe nie toegelaat word nie.

The content on this page was last updated on 30 January 2024