News and Speeches for Department of Health | Western Cape Government

News and Speeches for Department of Health

Second reading debate on the Emergency Funds bill

31 August 2017

Second reading debate on the Emergency Funds bill   Honorable Premier Madam Speaker Members of this house Members of the media   Read More

2017 Department of Health Budget Speech: Dr Nomafrench Mbombo

30 March 2017

Dr Nomafrench Mbombo 2017 Department of Health Budget Speech Premier Hellen Zille Honourable Speaker,                                               Honourable members Read More

Health: State of the Province 2017

21 February 2017

Mama uSomlomo ohleniphekileyo Ohloniphekileyo Premier kwiphondo lentshona Koloni, Ahloniphekileyo  amalungu epalamente yase Ntshona Koloni kunye nabaphathsiwa, Iiindwendwe, indwalutho nezidwangube ezizozimasa lengqungquthela Members of the... Read More