Abafundi baseNtshona Koloni baphumelele iibhasari | Western Cape Government

Abafundi baseNtshona Koloni baphumelele iibhasari

2015
(Western Cape Government)

Ngokweyona nto ibalulekileyo kwimfundo ephucukileyo nokuphuhliswa kwezakhono, uNondyebo wePhondo leNtshona Koloni kunye neSebe leMfundo babambisene nenye yebhanki enkulu  ephondweni, uNedbank ekunikezeni iibhasari kubafundi abayi-15.

Ibhasari yokhuphiswano lokubhala isincoko kubafundi beBakala 11 eyaqala ngo-2008, okokoko yathi yaqala yathi yanikeza ngebhasari ezixabisa i-R2.9 yezigidi zeerandi.  Nawuphi na umfundi walapha eNtshona Koloni okwiBakala 11 oneenjongo zokuqhubela phambili ngezifundo zeziBalo, ezoQoqosho kunye neZifundo ngoBalo-mali  angalunela olu khuphiswano.

Olu khuphiswano luyinxalenye yekharityhulam yeBakala 11 labafundi abayi-10 000 abafunda ezoQoqosho kunye nezoGcino-zincwadi. Kuzo zonke ezi zincoko, kwakhethwa abayi-76 abafakwa kuluhlu lokugqibela kolu khuphiswano kwaza kwakhethwa abayi-26 abaya kumagqibela- kankqoyi . Kolo luhlu abafundi abakhethiweyo abayi-15 emnye kubo uya kufumana ibhasari  yokufundela isidanga / idiploma  yeminyaka emithathu kwicandelo lezoqoqosho, ezezimali,  ezezibalo nezobalo-mali , kula maziko emfundo ephakamileyo kwiiyunivesithi zalapha eNtshona Koloni. Ngaphandle kokuba ibhasari isisipho, kukho nesixa-mali esifunyanwa ngophume phambili esiyi-R10 000 yamawaka eerandi, ophume isibini uya  kufumana i-R8 000 yamawaka eerandi, aze athi ophume isithathu afumane i-R6 500 yamawaka  eerandi. Bonke ke abanye abalishumi elinesihlanu (15) emnye kubo uya kufumana isixa-mali esiyi-R2 000 yamawaka eerandi.

UNerita Kluyts ophume phambili, ovela kwisikolo samabanga aphezulu iBloemhof Girls High esiseStellenbosch,  nozithetha  zontathu iilwimi zalapha eNtshona Koloni isiAfrikaans, isiLungu nesiXhosa wasuka akabi namazwi luvuyo xa esamkela isipho sakhe kumsitho wokunika izipho obe ubanjelwe eKapa ngoMgqibelo, umhla we-14 kuTshazimpuzi ka-2015.

UShandre Jansen osuka kwisikolo samabanga aphezulu eGeorge (George High School) ophumelele kwindawo yesibini, kanti uCarla Hefer, naye osuka e Bloemhof Girls High School yena waphumelela kwindawo yesithathu.

UMphathiswa wezeziMali, uGqirha Ivan Meyer wachukunyiswa lizinga eliphezulu lokungenela kwabafundi elibonakalisa umgangatho / izinga labafundi balapha eNtshona Koloni. Uthe iNtshona Koloni izinikele ekubonakaliseni izinga lemfundo eliphezulu kubafundi balo yiyo loo nto iphondo lichitha i- 34.1% yolwabiwo oluya kwezeMfundo.

Uluhlu lwabaphumelele ibhasari ngo-2015

ABAPHUMELELE IBHASARI

IBHASO ELIYIMALIE

INDAWO

ISIKOLO

Nerita Kluyts

R10 000

Ophume kwindawo yokuqala

Bloemhof Girls High School

Shandre Jansen

R8000

Kweyesibini

George High School

Carla Hefer

R6 500

Kweyesithathu

Bloemhof Girls High School

Anelisa Nodunyelwa

R2000

 

Concordia High School

Jenilee Maarman

R2000

 

Bridgton Secondary School

Jurie Zietsman

R2000

 

Point High School

Leah Harris

R2000

 

Brackenfell High School

Luzaan Lesch

R2000

 

Tygerberg High School

Marina Smuts

R2000

 

Bloemhof Girls High School

Naushaad Maharaj

R2000

 

Rondebosch Boys High School

Prudence Joka

R2000

 

Masibambane Secondary School

Ronell Robertson

R2000

 

Outeniqua High School

Schalk Marais

R2000

 

Paul Roos Gymnasium

Sherwin Joseph

R2000

 

Esselenpark Secondary School

Sonia Speelman

R2000

 

Thembalethu High School

 

Ngemibuzo yamajelo osasazo qhagamshelana nalo-:

Nicolaas van Aarde
Umnxeba: 021 483 3040
I-imeyile: nicolaas.vanaarde@westerncape.gov.za

The content on this page was last updated on 23 March 2015