AANSOEKE OOP VIR BEFONDSING VAN KMMO-PROJEKTE | Western Cape Government

AANSOEKE OOP VIR BEFONDSING VAN KMMO-PROJEKTE

AANSOEKE OOP VIR BEFONDSING VAN KMMO-PROJEKTE

Klein-, medium- en mikro-ondernemings (KMMO's) wat binne die agri-verwerking en olie en gas sektore in die Wes-Kaap bedryf word, word uitgenooi om 'n aansoek vir ondersteuning voor te lê aan die Cape Capital-fonds.

Let wel die sluitingsdatum vir aansoeke is verleng tot 12 June 2015.

Die Fonds is 'n kostedelende toelaag en daar sal van begunstigdes verwag word om tussen 30% en 50% van die koste van 'n goedgekeurde intervensie by te dra. Die Fonds word deur die Department van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme bestuur.

Die Fonds sal intervensies ondersteun wat daarop gemik is om die KMMO se:

  • marktoegang te verbeter deur sertifisering en akkreditering, handelsmissies en tentoonstellings; en

  • logistiek en infrastruktuur te verbeter. Befondsing word beperk tot masjinerie en toerusting.

Kwalifiserende kriteria

Alle aansoekers moet:

  • ’n organisasie/entiteit met ’n winsoogmerk wees;

  • reeds vir ten minste 24 maande bedryf word;

  • jaarlikse finansiële state hê;

  • ’n geldige belastingklaringsertifikaat hê;

  • geregistreer wees by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (CIPC);

  • 'n geldige BBSEB-sertifikaat hê wat die eienaarskapprofiel van die organisasie duidelik aantoon.

  • in besit wees van al die toepaslike handelslisensies.

Aansoeke moet op die voorgeskrewe vorm ingedien word en vergesel word deur die vereiste stawende dokumentasie.

Vir aansoekvorms en enige navrae, kontak asseblief:

Sharief Davids

021 483 9112

Sharief.Davids@westerncape.gov.za

Peter-Jon Thebus

021 483 9026

Peter-Jon.Thebus@westerncape.gov.za

 

Klik hier om die aansoekvorm af te laai.

Per pos:

Aandag: Sharief Davids of Peter-Jon Thebus

Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme

Posbus 979

Kaapstad

8000

Per hand:

Aandag: Sharief Davids of Peter-Jon Thebus

Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme

10de Vloer

Waldorf-gebou

St. George-wandellaan 80

Kaapstad

 

Sluitingsdatum: Vrydag 12 Junie 2015 om 12h00 (Sluitingsdatum verleng)

Laat aansoeke sal nie oorweeg word nie. Slegs aansoeke wat per pos of per hand ontvang is, sal aanvaar word. Aansoeke per faks of per e-pos sal nie aanvaar word nie. Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie.

Die Fonds sal nie projekte ondersteun wat reeds openbare befondsing vir dieselfde intervensie ontvang het nie. Geen aansoeke is outomaties geregtig op befondsing nie; alle befondsing is onderheweig aan die diskresie van die Departement.

 

Klik hier om die aansoekvorm af te laai.

The content on this page was last updated on 7 May 2015