Speech by Minister Bredell for the House | Western Cape Government

22Covid-19 Alerts

COVID-19 Vaccine Information and Dashboard

View Vaccine information

TB Information and Dashboard

View TB information

Speech

Speech by Minister Bredell for the House

22 August 2013
Honourable Speaker and members of the House
 
The National Development Plan has a vision of eliminating poverty and reducing inequality by 2030. The Western Cape Government, underpinned by its values of caring, competence, accountability, integrity and responsiveness, supports and is aligned to this vision. We must draw on the energies of our people, grow an inclusive economy, build capabilities, enhance the capacity of the state and promote leadership throughout society if we are to realise this vision collectively.
 
Honourable Speaker, in order to address our service delivery challenges, we need to grow our economy by building capabilities. 
 
CapeNature implementeer die Uitgebreide Openbare Werke-program (EPWP) met die oogmerk op opleiding, werkskepping en sosiale ontwikkelings intervensie. 
 
Die vaardighede wat met behulp van geakkrediteerde opleiding en werkplekblootstelling oorgedra word, stel voorheen werklose jeugdiges in staat om hul loopbane te begin of te ontwikkel. Een van die sleutelopleiding- en vaardigheidsontwikkelingsinisiatiewe is die Groen Sebenza-program. Dit is ’n nasionale kapasiteitsbouprogram wat fokus op die voorbereiding van jongmense vir loopbane in die bewaringsektor. Gedurende 2013 – 2015 sal CapeNature 40 Groen Sebenza-internskappe aanbied. Gedurende die 2012/13-finansiële periode, is R6 miljoen aan CapeNature toegeken, wat ons in staat gestel het om aan 137 individue in 15 EPWP-projekte werk te verskaf. Dit kom neer op 171 Voltydse Ekwivalente (VEs) en 190 werksgeleenthede vir ’n ononderbroke periode van 12 maande. 
 
Die suksesvolle implementering van die EPWP-projekte het gelei tot ’n verhoogde begrotingstoekenning wat weer op sy beurt gelei het tot die daarstelling van R57.6 miljoen vir die medium termyn bestedingsraamwerk (2013-2016).
 
Die investering in armoedeverligtingsprogramme word versterk deur die Werk vir Water- en die Werk vir Vleilande-projekte in die Wes-Kaap, wat bestuur word deur CapeNature. As gevolg van die vorige suksesvolle implementering van hierdie projekte het CapeNature ’n toekenning van R46 miljoen ontvang om uitheemse indringerspesies te bestuur en is daar met rehabiliteringsprojekte begin.  In die vorige boekjaar het dit die volgende voordele opgelewer:
 
  • Dit het gelei tot die totstandkoming van 83 Opkomende Entiteite se deelname aan kontrakprojekte toegewys deur Werk vir Water en Werk vir Vleilande.
  • Dit het gesamentlik 5 681 persoonsdae vir opleiding opgelewer wat fokus op die uitvoering van geakkrediteerde funksionele vaardighede binne die norme en standaarde van die industrie.
Agbare Speaker, terwyl ons kapasiteit bou, is dit belangrik vir ons om ’n inklusiewe ekonomie te bou tussen ons mense en die staat.  Die Wes-Kaapse Regering gaan voort om met behulp van die Thusong- en Gemeenskapsontwikkelingswerkerprogramme (CDW’s), te verseker dat mense toegang het tot regeringsdienste.  Ons uitreikprogramme deur die Thusong-sentrums het van 24 tot 41 toegeneem en het ‘n positiewe impak gehad op die lewens van 42 044 mense deur vir hulle tyd en geld te bespaar.  Gemeenskappe regoor ons provinsie is en sal steeds bemagtig word deur inligtingsessies wat aangebied word deur ons gemeenskaps ontwikkelings werkerprogramme (CDW’s).
 
’n Reeks van 457 inligtingsessies het huishoudings bemagtig met onderwerpe soos; MIV/Vigs, Onderhoud, Maatskaplike Verligting van Nood, alle tipes maatskaplike toelaes, Verkragting, Ken jou diensregte, Behuisingsopvoeding vir Verbruikers, Hoe om ’n koöperatief te registreer, Paraffien-veiligheid, Ekonomiese Geleenthede, en Lewensvaardighede.
 
Agbare Speaker, volgens die onlangse sensus is daar 191 668 informele wonings in ons Provinsie.  Hierdie huise vorm deel van ons beraamde bevolking van meer as 5.8 miljoen wat almal geregtig is op basiese dienste.  In vergelyking met al die ander provinsies, is die Wes-Kaap steeds op die voorpunt wat betref die voorsiening van basiese dienste. 
 
Vir die verslagperiode geëindig Junie 2013 het statistieke getoon dat 96% van die totale aantal huishoudings van die Wes-Kaap toegang het tot water, 93% toegang het tot elektrisiteit (dit moet vermeld word dat sommige huishoudings elektrisiteitsvoorsiening direk van ESKOM ontvang), 91% toegang het tot sanitasiedienste en 94% toegang het tot vullisverwyderingsdienste.
 
Alhoewel toegang tot basiese dienste noodsaaklik is vir al ons mense, het ons ’n duidelike begrip dat die mees weerlose mense diegene in informele wonings is.  Die Wes-Kaapse Regering hanteer jaarliks twee rampseisoene, naamlik brande en oorstromings.  Ons het ons lugbrandbestrydingskapasiteit verbeter met ’n gevolglike laer impak van brande in ons gemeenskappe.  Ons gaan steeds voort met die implementering van bewusmakingsveldtogte oor brande en oorstromings in informele nedersettings en in skole.  Ons het hierdie rampe geprioritiseer en ek kan verklaar dat minstens 66% van die brande binne die eerste uur geblus en onder beheer gebring word.  Ons het ook aan ses munisipaliteite ondersteuning gebied met die ontwikkeling van toepaslike Rampbestuurshoofstukke in hul Geïntegreerde Ontwikkelingsplanne (GOP’s).
 
Die Wes-Kaap Regering gaan voort om diens te lewer binne ’n konteks van verskeie diensleweringsuitdagings.  Dit is duidelik dat ons beleidsprioriteite die sosio-ekonomiese behoeftes van die mense wat ons dien, bevredig.  Ons maak werk daarvan om deur gesonde regering en bestuur die visie van die Nasionale Ontwikkelingsplan te verwesenlik.  Die onlangse resultate van die Presidensiële Prestasie-evaluering het getoon dat die Wes-Kaap die beste gevaar het ten opsigte van Strategiese Bestuur, Regering en Aanspreeklikheid, sowel as Mensehulpbron- en Finansiële Bestuur.
 
Agbare Speaker, om die suksesvolle lewering van basiese dienste te verseker is dit noodsaaklik dat die vermoë om grondvlakinligting te evalueer gekombineer word met ‘n bekwame en bevoegde regering soos die Wes-Kaap en in dié geval styg die Wes-Kaap uit bo sy provinsiale eweknieë.
 
Media Enquiries: 
Peter Pullen
Spokesperson for Minister Bredell
Tel: 021 483 2820
Cell: 082 574 3773