Provincial Treasury - Public Information: A | Western Cape Government

Provincial Treasury - Public Information: A

General information publications, listed alphabetically. These documents are also placed under the relevant life events and categories in Your Life and Topics.

Ngokweyona nto ibalulekileyo kwimfundo ephucukileyo nokuphuhliswa kwezakhono, uNondyebo wePhondo leNtshona Koloni kunye neSebe leMfundo babambisene nenye yebhanki enkulu  ephondweni, uNedbank ekunikezeni iibhasari kubafundi abayi-15.

Ibhasari yokhuphiswano lokubhala isincoko kubafundi beBakala 11 eyaqala ngo-2008, okokoko yathi yaqala yathi yanikeza ngebhasari ezixabisa i-R2.9 yezigidi zeerandi.  Nawuphi na umfundi walapha eNtshona Koloni okwiBakala 11 oneenjongo zokuqhubela phambili ngezifundo zeziBalo, ezoQoqosho kunye neZifundo ngoBalo-mali  angalunela olu khuphiswano.

265 2015 2015
411 2018 2018
267 2016 2016
267 2015 2016
267 2015 2016
267 2016 2016
267 2016 2016
267 2015 2016
267 2015 2016
267 2016 2016
267 2016 2016
267 2015 2016
267 2016 2016
267 2015 2015

The Awarded Bids/Tender section is an initiative of the WCG to indicate the details of bids awarded. View all bulletin information in the Tender Bulletin section.

265 2014
(File type: pdf; size: 429.65 KB)
This publication indicates all PGWC bids awarded in April, May and June 2009.
267 2014
(File type: pdf; size: 21.04 KB)
This publication indicates all PGWC bids awarded in August 2009.
267 2014
(File type: pdf; size: 32.06 KB)
This publication indicates all PGWC bids awarded in December 2009.
267 2014
The Awarded Bids/Tenders section is an initiative of the PGWC to indicate the details of bids awarded over a one-month period. View all bulletin information in the Tender Bulletin section.
265 2014

The Awarded Bids/Tenders section is an initiative of the PGWC to indicate the details of bids awarded over a one-month period. View all bulletin information in the Tender Bulletin section.

265 2014
(File type: pdf; size: 121.78 KB)
This publication indicates all PGWC bids awarded in July 2009.
267 2014

The Awarded Bids/Tenders section is an initiative of the PGWC to indicate the details of bids awarded. View all bulletin information in the Tender Bulletin section.

265 2014

The Awarded Bids/Tenders section is an initiative of the PGWC to indicate the details of bids awarded over a one-month period. View all bulletin information in the Tender Bulletin section.

265 2014

The Awarded Bids/Tenders section is an initiative of the PGWC to indicate the details of bids awarded. View all bulletin information in the Tender Bulletin section.

265 2014
(File type: pdf; size: 31.44 KB)
This publication indicates all PGWC bids awarded in November 2009.
267 2014
(File type: pdf; size: 18.94 KB)
This publication indicates all PGWC bids awarded in October 2009.
267 2014
(File type: pdf; size: 22.38 KB)
This publication indicates all PGWC bids awarded in September 2009.
267 2014

The Awarded Bids/Tenders section is an initiative of the WCG to indicate the details of bids awarded. View all bulletin information in the Tender Bulletin section.

265 2014
Here is a list of Awarded Tenders from January 2010 to December 2010.
267 2014
Here is a list of Awarded Tenders from January 2010 to December 2010.
267 2014

Here is a list of Awarded Tenders from January 2012 to December 2012.

267 2014

Here is a list of Awarded Tenders from January 2013 to December 2013.

267 2014 2014

Here is a list of Awarded Tenders from January 2014 to December 2014.

267 2015 2015

Here is a list of Awarded Tenders from January 2015 to December 2015.

267 2016 2016